Onze gezinshuizen

Vanuit onze jarenlange ervaring in de (gedwongen) jeugdhulp en jeugdbescherming, vonden wij elkaar in onze gedeelde passie; het bieden van een thuis aan kinderen die dat nodig hebben. Naast het bieden van stabiliteit, rust en regelmaat, hopen we weer wat positiviteit te brengen in het leven van kinderen die het moeilijk hebben. Wij willen van betekenis zijn door hen bij te staan in de moeilijke, vaak onduidelijke periode die ze doormaken en hopen ze weer zicht te geven op een mooie toekomst. Beetje bij beetje. Stap voor stap. Dit doen wij door zoveel mogelijk goede plekken te creëren, middels ons netwerk aan zelfstandig gezinshuizen. Alle gezinshuizen zijn onderdeel van ons collectief en werken op dezelfde wijze.

Wij willen van betekenis zijn door kinderen bij te staan in de moeilijke, vaak onduidelijke periode die ze doormaken en hopen ze weer zicht te geven op een mooie toekomst. Beetje bij beetje. Stap voor stap.

Voorop staat het belang van het kind,

waarin rust en regelmaat de basis vormt.

Bij Elkaar

Werkwijze

Het collectief gezinshuizen van Bij Elkaar werken allemaal volgens dezelfde werkwijze. De eerste aanmelding verloopt via Bij Elkaar, welke de eerste screening doet, of de aanmelding passend is voor een gezinshuis. Indien dat zo is, wordt gekeken wat de juiste match is en wordt de aanmelding voorgelegd aan de gedragswetenschapper van betreffend gezinshuis, welke een plaatsingsadvies zal schrijven. Hiermee kan de plaatsing worden vormgegeven en maakt het gezinshuis met de verwijzer afspraken over de plaatsing. 
Het gezinshuis zorgt voor een plan van aanpak binnen 6 weken, die jaarlijks  wordt geëvalueerd en waar nodig (tussentijds) bijgesteld. Inhoudelijk wordt er bekeken wat elk kind nodig heeft en op welke manier we dit kunnen bieden. Middels de inzet van een team van specialisten, hebben we zelden te maken met wachtlijsten voor behandeling.  

Observatie
Analyse en stimulatie

Bij de gezinshuizen van Bij Elkaar kunnen jeugdigen terecht waarbij het onduidelijk is wat er aan de hand is en/of waar het perspectief ligt. Wij doen onderzoek en bieden behandeling. In de periode van plaatsing in het gezinshuis, gaan wij zelf actief met jeugdigen aan het werk om hun ontwikkeling te stimuleren. Na een periode van 3 maanden, wordt er een beeldvorming beschreven en een eerste advies gegeven. Aan de hand hiervan wordt het vervolgtraject bepaald.

Time Out
Crisisplaatsing

Wanneer er in een gezin een situatie ontstaat waar de nood hoog is en er direct iets moet veranderen, kan een plaatsing ergens anders soms een goede tijdelijke oplossing zijn. Dit kan in de vorm van een time out of crisisplaatsing in 1 van onze gezinshuizen. Doel is dan tijdelijk een plek bieden om van daaruit ruimte te bieden om tot een goede oplossing te komen. Vanzelfsprekend denken we graag mee over wat een goede volgende stap is in het belang van de  jeugdige. Een crisisplaatsing duurt maximaal 6 weken.

Wonen
Perspectiefbiedende plek

Wanneer jeugdigen (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven, is dat vaak heel emotioneel voor iedereen. Vaak zijn de relaties uit balans en verstoord geraakt, door de stressvolle periode die hieraan vooraf ging. Samen investeren wij in de relatie tussen opvoeder(s) en jeugdige door samen te onderzoeken we of er mogelijkheid is tot herstel.

Wanneer het in het belang van de jeugdige is om terug naar huis te gaan, stellen wij een plan op hoe dit te realiseren is. Wij bieden systeembegeleiding gedurende dit traject en na thuis- of terugplaatsing een periode van nazorg. Indien het niet mogelijk is terug te keren naar huis, wordt bekeken of de jeugdige perspectiefbiedend kan wonen in het gezinshuis of dat er een andere setting passend is.

Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel als mogelijk te betrekken in het proces. Ons uitgangspunt is hierin wel altijd het belang van het kind centraal te stellen.