Ons Team

Ons Team

Bij Elkaar heeft een breed inzetbaar team van professionals, met ieder zijn of haar eigen expertise. Door de variatie, kunnen wij met elkaar breed ingezet worden op meerdere terreinen in de jeugdhulpverlening. Denk hierbij aan inzet in systeemtherapie, ambulante (gezins)ondersteuning, individuele behandeling of -begeleiding, casusregie, consultatie en advies.

Hiskja van Soest

Samen met Priscilla, is Hiskja de oprichter van Bij Elkaar. Zijn visie is om een zo groot mogelijke impact te hebben op de jeugdhulp in Nederland, door zoveel mogelijk woonplekken te creëren in kleinschalige voorzieningen, die elk het belang van het kind voorop stellen. In de afgelopen jaren sprak hij startende ondernemers over hun droom en wisten we samen die droom te realiseren. Hij neemt de (startende) zorgondernemer mee op reis in het proces van ondernemen.
Hiskja richt zich binnen het team op randvoorwaarden en praktische, organisatorische zaken. Ook is Hiskja aangesteld als klachtenfunctionaris en houdt hij zich bezig met de eerste screening van nieuwe gezinshuizen. Daarnaast is hij samen met Priscilla verantwoordelijk voor de contacten en contracten met stakeholders. Zij voeren overleg met ketenpartners, gemeenten en andere belanghebbenden.Samen met Priscilla geeft hij leiding aan het team van Bij Elkaar.

Priscilla de Vreugd

Gedreven door haar passie voor de jeugd en de behoefte aan verandering, richtte Priscilla samen met Hiskja Bij Elkaar op. Bij Elkaar is een gecertificeerd jeugdhulpaanbieder, die zelfstandige gezinshuizen opzet, middels een franchise formule. Hierbij is het ons doel om de geboden jeugdhulp kwalitatief sterk neer te zetten. Hiervoor ontwikkelden zij onder andere een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast is Priscilla zelf te consulteren bij inhoudelijke vraagstukken en is ze inzetbaar als relatie – en gezinstherapeut. Verbinden is haar sleutelwoord; zowel in de gezinshuizen, het werk met de gezinnen zelf, als in het team.
Priscilla is verantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg, beleidsmanagement en de aanbestedingen/ financieel management. Samen met Hiskja geeft zij leiding aan het team van Bij Elkaar.

Julia Koopmans

De inhoudelijk manager is verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg die Bij Elkaar biedt. Vanuit de positie van gedragswetenschapper leidt de inhoudelijk manager het (ambulante) team van medewerkers en freelancers die namens Bij Elkaar hulpverlening bieden. De inhoudelijk manager monitort de trajecten van cliënten en ondersteunt het team op inhoud. De inhoudelijk manager stuurt op resultaat en is verantwoordelijk voor passende instroom en doorstroom en wachtlijstbeheer. De inhoudelijk manager is ook zelf uitvoerend orthopedagoge en biedt daarbij individuele behandeling en handelingsgerichte diagnostiek, inclusief advies en verslaglegging. Inhoudelijk manager is tevens IMH practitioner (i.o.). De Infant Menthal Health visie richt zich op het jonge kind, vanaf conceptie tot en met de leeftijd van 6 jaar oud. Ook is de inhoudelijk manager betrokken bij het doen van perspectiefonderzoek.

Laura Bakker

De operationeel gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragswetenschappelijke taken t.a.v. de gezinshuizen van Bij Elkaar. De gedragswetenschapper is ook actief voor enkele gezinshuizen van Bij Elkaar. Daarnaast beoordeelt de gedragswetenschapper plaatsingsadviezen die de gedragswetenschappers vanuit de gezinshuizen aan Bij Elkaar ter goedkeuring voorleggen. De gedragswetenschapper is tevens inzetbaar voor perspectiefonderzoek, handelingsgerichte diagnostiek en individuele behandeling. De gedragswetenschapper functioneert als aandachtsfunctionaris meldcode. Voor de gezinshuizen treedt de operationeel gedragswetenschapper overkoepelend op als sparringpartner voor inhoudelijke vraagstukken.

Jeff Chapman

Jeff is een zeer ervaren jeugdhulpverlener. Met zijn directe en transparante aanpak, weet je bij hem precies waar je aan toe bent.
Binnen duidelijke grenzen en kaders, stuurt hij met gemak in de meest diverse situaties. Hij neemt bij de hand en laat los, waar nodig en mogelijk. ‘Er zijn als het moet’, is zijn credo, maar zonder van hem afhankelijk te worden. Ook in heel zorgelijke situaties, gaat hij problemen niet uit de weg. Doelgericht aan het werk in elk gezin; dat is Jeff.

Inge Engelaar

De manager gezinshuizen is de brug tussen de gezinshuisouder en de directie. Vanaf het screeningsgesprek totdat het gezinshuis is opgestart en daarna lopend blijft, is de manager gezinshuizen betrokken. De manager gezinshuizen creëert de randvoorwaarden, van waaruit het gezinshuis kan worden opgestart.
Na de start van het gezinshuis zorgt de manager gezinshuizen voor een zorgvuldige matching en plaatsing van jeugdigen in het betreffende gezinshuis. Zij is eindverantwoordelijk voor de aanmeldprocedure en werkt daarin nauw samen met de aanmeldfunctionaris. Wanneer het gezinshuis langer geopend is, behoudt de manager gezinshuizen contact met het gezinshuis, ondersteunt en ziet toe op de uitvoering van primaire processen. Zo weet de manager gezinshuizen waar de open plekken zijn, wat van belang is voor een passende matching. Hiermee faciliteert de manager gezinshuizen de gezinshuisouders in de uitvoering van hun dagelijkse werk. De manager gezinshuizen heeft hierin ook een signalerende functie voor Bij Elkaar als hoofdaanbieder

Bonita Getrouw

De aanmeldfunctionaris is verantwoordelijk voor het beoordelen van aanmeldingen van cliënten tot aan het plaatsen van de jeugdige in een gezinshuis. Dit gaat als volgt; de aanmelding komt binnen, waarbij de aanmeldfunctionaris allereerst aanstuurt op een complete aanmelding en de juiste documentatie om de aanmelding te kunnen beoordelen. Bij een complete aanmelding, bekijkt de aanmeldfunctionaris a.d.h.v. de inclusie- en uitsluitcriteria, of de aanmelding passend is voor een gezinshuis. De aanmeldfunctionaris heeft overzicht op de open plekken en kent de doelgroepen van de verschillende gezinshuizen. Wanneer een aanmelding passend is, wordt dit middels een korte omschrijving voorgelegd aan de manager gezinshuizen en wordt er een voorstel voor matching gedaan. Bij akkoord, wordt deze aanmelding voorgelegd aan het betreffende gezinshuis. Zij starten dan de aanmeldprocedure van het gezinshuis en geven een terugkoppeling aan de aanmeldfunctionaris. Voorafgaand aan de plaatsing is van belang dat de vereiste documentatie is aangeleverd en dat gezorgd is voor de financiering van zorg. Hierbij kan de aanmeldfunctionaris ondersteunen.Wanneer alles in orde is, kan er overgegaan worden tot plaatsing; dan zorgt de aanmeldfunctionaris ervoor dat de plaatsingsafspraken worden gemaakt.Wanneer een aanmelding niet passend is, wordt gezorgd voor een onderbouwde afwijzing of doorverwijzing.De aanmeldfunctionaris monitort en stuurt het hele aanmeld- en plaatsingsproces.

Tamara Vasilda

Tamara is een betrokken, empathische hulpverlener. Het is haar missie op zoek te gaan naar de verbinding, het uitzoeken van patronen en deze te doorbreken.
Vanuit emotionele veiligheid ontstaat de mogelijkheid om ons te ontwikkelen en te ontplooien. Om deze langdurige en ingewikkelde taak te kunnen volbrengen als opvoeder kun je soms wat hulp nodig hebben. Vanuit haar passie voor hechtingsgericht werken helpt ze daar graag bij!
Tamara is inzetbaar voor opvoedvragen, individuele behandeling, relatie- en gezinstherapie. Haar sterke inlevingsvermogen en haar kracht om tot samenwerking te komen, kenmerkt haar in haar werk.

Pauline van Schoonhoven

De administratief medewerker is verantwoordelijk voor de boekhouding, gezinshuisadministratie en personeelsadministratie van Bij Elkaar. Ze zorgt ervoor dat jeugdhulp bepalingen op de juiste wijze worden verwerkt, het personeel op tijd wordt uitbetaald en de boekhouding op orde is.

Our professional team

Bij Elkaar heeft een breed inzetbaar team van professionals, met ieder zijn of haar eigen expertise. Door de variatie, kunnen wij met elkaar breed ingezet worden op meerdere terreinen in de jeugdhulpverlening. Denk hierbij aan inzet in systeemtherapie, ambulante (gezins)ondersteuning, individuele behandeling of -begeleiding, casusregie, consultatie en advies.

Hiskja van Soest

Uitvoerend directeur

Samen met Priscilla, is Hiskja de oprichter van Bij Elkaar. Zijn visie is om een zo groot mogelijke impact te hebben op de jeugdhulp in Nederland, door zoveel mogelijk woonplekken te creëren in kleinschalige voorzieningen, die elk het belang van het kind voorop stellen. In de afgelopen jaren sprak hij startende ondernemers over hun droom en wisten we samen die droom te realiseren. Hij neemt de (startende) zorgondernemer mee op reis in het proces van ondernemen. Hiskja richt zich binnen het team op randvoorwaarden en praktische, organisatorische zaken. Ook is Hiskja aangesteld als klachtenfunctionaris en houdt hij zich bezig met de eerste screening van nieuwe gezinshuizen. Daarnaast is hij samen met Priscilla verantwoordelijk voor de contacten en contracten met stakeholders. Zij voeren overleg met ketenpartners, gemeenten en andere belanghebbenden.Samen met Priscilla geeft hij leiding aan het team van Bij Elkaar.

Priscilla de Vreugd

Uitvoerend directeur

Gedreven door haar passie voor de jeugd en de behoefte aan verandering, richtte Priscilla samen met Hiskja Bij Elkaar op. Bij Elkaar is een gecertificeerd jeugdhulpaanbieder, die zelfstandige gezinshuizen opzet, middels een franchise formule. Hierbij is het ons doel om de geboden jeugdhulp kwalitatief sterk neer te zetten. Hiervoor ontwikkelden zij onder andere een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast is Priscilla zelf te consulteren bij inhoudelijke vraagstukken en is ze inzetbaar als relatie – en gezinstherapeut. Verbinden is haar sleutelwoord; zowel in de gezinshuizen, het werk met de gezinnen zelf, als in het team. Priscilla is verantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg, beleidsmanagement en de aanbestedingen/ financieel management. Samen met Hiskja geeft zij leiding aan het team van Bij Elkaar. E: Priscilla@bijelkaar.nu T: 06 24 67 03 60

Julia Koopmans

Jeugdzorg generalist

De inhoudelijk manager is verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg die Bij Elkaar biedt. Vanuit de positie van gedragswetenschapper leidt de inhoudelijk manager het (ambulante) team van medewerkers en freelancers die namens Bij Elkaar hulpverlening bieden. De inhoudelijk manager monitort de trajecten van cliënten en ondersteunt het team op inhoud. De inhoudelijk manager stuurt op resultaat en is verantwoordelijk voor passende instroom en doorstroom en wachtlijstbeheer. De inhoudelijk manager is ook zelf uitvoerend orthopedagoge en biedt daarbij individuele behandeling en handelingsgerichte diagnostiek, inclusief advies en verslaglegging. Inhoudelijk manager is tevens IMH practitioner (i.o.). De Infant Menthal Health visie richt zich op het jonge kind, vanaf conceptie tot en met de leeftijd van 6 jaar oud. Ook is de inhoudelijk manager betrokken bij het doen van perspectiefonderzoek.

Laura Bakker

Gedragswetenschapper

De operationeel gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragswetenschappelijke taken t.a.v. de gezinshuizen van Bij Elkaar. De gedragswetenschapper is ook actief voor enkele gezinshuizen van Bij Elkaar. Daarnaast beoordeelt de gedragswetenschapper plaatsingsadviezen die de gedragswetenschappers vanuit de gezinshuizen aan Bij Elkaar ter goedkeuring voorleggen. De gedragswetenschapper is tevens inzetbaar voor perspectiefonderzoek, handelingsgerichte diagnostiek en individuele behandeling. De gedragswetenschapper functioneert als aandachtsfunctionaris meldcode. Voor de gezinshuizen treedt de operationeel gedragswetenschapper overkoepelend op als sparringpartner voor inhoudelijke vraagstukken.

Inge Engelaar

Manager gezinshuizen

De manager gezinshuizen is de brug tussen de gezinshuisouder en de directie. Vanaf het screeningsgesprek totdat het gezinshuis is opgestart en daarna lopend blijft, is de manager gezinshuizen betrokken. De manager gezinshuizen creëert de randvoorwaarden, van waaruit het gezinshuis kan worden opgestart. Na de start van het gezinshuis zorgt de manager gezinshuizen voor een zorgvuldige matching en plaatsing van jeugdigen in het betreffende gezinshuis. Zij is eindverantwoordelijk voor de aanmeldprocedure en werkt daarin nauw samen met de aanmeldfunctionaris. Wanneer het gezinshuis langer geopend is, behoudt de manager gezinshuizen contact met het gezinshuis, ondersteunt en ziet toe op de uitvoering van primaire processen. Zo weet de manager gezinshuizen waar de open plekken zijn, wat van belang is voor een passende matching. Hiermee faciliteert de manager gezinshuizen de gezinshuisouders in de uitvoering van hun dagelijkse werk. De manager gezinshuizen heeft hierin ook een signalerende functie voor Bij Elkaar als hoofdaanbieder

Jeff Chapman

Jeugdzorg generalist

Jeff is een zeer ervaren jeugdhulpverlener. Met zijn directe en transparante aanpak, weet je bij hem precies waar je aan toe bent. Binnen duidelijke grenzen en kaders, stuurt hij met gemak in de meest diverse situaties. Hij neemt bij de hand en laat los, waar nodig en mogelijk. ‘Er zijn als het moet’, is zijn credo, maar zonder van hem afhankelijk te worden. Ook in heel zorgelijke situaties, gaat hij problemen niet uit de weg. Doelgericht aan het werk in elk gezin; dat is Jeff.

Bonita Getrouw

Aanmeldfunctionaris / pedagoge

De aanmeldfunctionaris is verantwoordelijk voor het beoordelen van aanmeldingen van cliënten tot aan het plaatsen van de jeugdige in een gezinshuis. Dit gaat als volgt; de aanmelding komt binnen, waarbij de aanmeldfunctionaris allereerst aanstuurt op een complete aanmelding en de juiste documentatie om de aanmelding te kunnen beoordelen. Bij een complete aanmelding, bekijkt de aanmeldfunctionaris a.d.h.v. de inclusie- en uitsluitcriteria, of de aanmelding passend is voor een gezinshuis. De aanmeldfunctionaris heeft overzicht op de open plekken en kent de doelgroepen van de verschillende gezinshuizen. Wanneer een aanmelding passend is, wordt dit middels een korte omschrijving voorgelegd aan de manager gezinshuizen en wordt er een voorstel voor matching gedaan. Bij akkoord, wordt deze aanmelding voorgelegd aan het betreffende gezinshuis. Zij starten dan de aanmeldprocedure van het gezinshuis en geven een terugkoppeling aan de aanmeldfunctionaris. Voorafgaand aan de plaatsing is van belang dat de vereiste documentatie is aangeleverd en dat gezorgd is voor de financiering van zorg. Hierbij kan de aanmeldfunctionaris ondersteunen.Wanneer alles in orde is, kan er overgegaan worden tot plaatsing; dan zorgt de aanmeldfunctionaris ervoor dat de plaatsingsafspraken worden gemaakt.Wanneer een aanmelding niet passend is, wordt gezorgd voor een onderbouwde afwijzing of doorverwijzing.De aanmeldfunctionaris monitort en stuurt het hele aanmeld- en plaatsingsproces.

Tamara Vasilda

Systeemtherapeute

Tamara is een betrokken, empathische hulpverlener. Het is haar missie op zoek te gaan naar de verbinding, het uitzoeken van patronen en deze te doorbreken. Vanuit emotionele veiligheid ontstaat de mogelijkheid om ons te ontwikkelen en te ontplooien. Om deze langdurige en ingewikkelde taak te kunnen volbrengen als opvoeder kun je soms wat hulp nodig hebben. Vanuit haar passie voor hechtingsgericht werken helpt ze daar graag bij! Tamara is inzetbaar voor opvoedvragen, individuele behandeling, relatie- en gezinstherapie. Haar sterke inlevingsvermogen en haar kracht om tot samenwerking te komen, kenmerkt haar in haar werk.

Laura Kralt

Beleidsmanager

De beleidsmanager is verantwoordelijk voor het implementeren, door ontwikkelen en monitoren van het beleid voor Bij Elkaar. De beleidsmanager draagt er zorg voor dat beleid voldoet aan de ISO 9001 norm op papier en monitort of dit ook het geval is in de praktijk. Laura ondersteunt de directie bij het formuleren en formaliseren van doelstellingen en voorziet hen van beleidsmatig advies. Wanneer een gezinshuis de deuren opent, zien ze Laura om hen wegwijs te maken in het ontwikkelde beleid en is zij de vraagbaak voor allerlei beleidsmatige vragen. Hiermee is het haar taak om de kwaliteit van zorg binnen de gezinshuizen te monitoren en waar nodig te verbeteren.

Lisa Jongmans

Office medewerker

De facilitair medewerker is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op kantoor; front office. De facilitair medewerker zorgt ervoor dat alle bezoek op locatie wordt verwelkomd. De facilitair medewerker attendeert gezinshuisouders en eventueel verwijzers er tijdig op dat een afgegeven beschikking verloopt en draagt er zorg voor dat verlengingen tijdig worden aangevraagd. De facilitair medewerker verzorgt agendabeheer van de directie.

Pauline van Schoonhoven

Backoffice medewerker

De administratief medewerker is verantwoordelijk voor de boekhouding, gezinshuisadministratie en personeelsadministratie van Bij Elkaar. Ze zorgt ervoor dat jeugdhulp bepalingen op de juiste wijze worden verwerkt, het personeel op tijd wordt uitbetaald en de boekhouding op orde is.

Heb je vragen of wil je meer weten over ons team?​

We horen graag van je!​​